• Inici
 • Butlletí
 • Ajuts econòmics per a persones emprenedores i pimes per mitigar els efectes econòmics del covid-19

Ajuts econòmics per a persones emprenedores i pimes per mitigar els efectes econòmics del covid-19

Per fer front a les conseqüències econòmiques generades per la situació d’excepcionalitat que estem vivint, les diferents administracions públiques hem articulat un seguit de mesures adreçades a persones emprenedores i a petites i mitjanes empreses.

En aquesta entrada anirem recollint i actualitzant totes aquelles mesures que vagin apareixent, tant pel que fa a l’àmbit Local, Autonòmic o Estatal.

Tot i que cada ajut conté el seu enllaç, us recordem que podeu adreçar-vos a nosaltres a través del punt d’atenció virtual que hem dissenyat per a les properes setmanes.


Oficina Virtual OPE
93 851 50 22
[email protected]

AJUNTAMENT DE MANLLEU

L’Ajuntament de Manlleu ha aprovat un paquet de mesures destinades al teixit empresarial, empreses del sector comercial, restauració o industrial i a les persones autònomes més afectades per la crisi del COVID-19.

Des de l’Oficina de Promoció Econòmica, com a punt de tramitació i acompanyament a empreses i autònoms, centralitzarem la informació i els tràmits de les diferents ajudes; mentre visquem aquests estat d’excepcionalitat, de forma virtual, i posteriorment des del Lab. Manlleu. Podeu contactar amb nosaltres a [email protected] i al telèfon 93 851 50 22

Les mesures són:

 • PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL

Es destinaran 255.000 euros a ajuts econòmics. Aquest pla s’aprovarà per acord del Ple municipal el proper 31 de març i s’iniciaran els tràmits d’aprovació de la convocatòria quan finalitzi l’estat d’alarma. Per fer-los efectius, es convocarà una línia de subvencions que, a les seves bases, establirà els requisits per poder-hi accedir, els criteris d’atorgament, la documentació a aportar i el termini previst per sol·licitar-los. En aquests moment, s’està treballant perquè les bases d’aquesta convocatòria contemplin la complexa diversitat d’afectacions que aquesta crisi està generant. Per això, us agrairem que com a comerciants, empresaris/àries i persones autònomes, ens feu arribar les vostres peticions per poder-les estudiar amb antelació.

 • SUSPENSIÓ DEL CALENDARI FISCAL

Suspensió del calendari fiscal 2020 fins que es superi la crisi. Fflexibilització i ampliació dels terminis per al pagament dels tributs municipals.

 • SUSPENSIÓ TAXES DE TERRASSES

Suspensió de les taxes de terrasses per aquells comerços que efectuen el pagament anual. Es retornarà l’import proporcional als dies de tancament de les activitats exteriors.

 • PROVEÏDORS

S’agilitzarà el pagament a les petites i mitjanes empreses que treballen per l’ajuntament. Es garanteix el pagament de la quantitat corresponen al personal adscrit al servei a les empreses que presten servei a l’Ajuntament malgrat no puguin dur-lo a terme per causes de salut pública.

Compromís ferm de no trencar cap relació contractual amb les empreses proveïdores.


GENERALITAT DE CATALUNYA

 • PIMES

L’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya avalaran una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà a través d’entitats financeres. L’objectiu és avalar el 75% de l’import dels préstecs de les entitats financeres. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir els llocs de treball.

Import:

 • Aval d’Avalis, pel 75% dels préstecs entre 100.000€ i fins a 1M€.
 • Aval d’ICF, pel 75% dels préstecs a partir d’1M€ i fins a 2,5M€.
 • Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
 • Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
 • Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l’import de l’aval formalitzat. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si us interessa ja podeu contactar amb la vostra entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Trobareu informació detallada al següent enllaç: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat-

 • AUTÒNOMS/ES

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Condicions:

 1. Estar donat d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA) 
 2. Tenir el domicili fiscal a Catalunya
 3. Acreditar pèrdues econòmiques durant el març de 2020 en comparació amb el març de 2019.
 4. Autònoms emprenedors, d’alta recent inferior a un any.  En el cas de que no s’hagi estat donat d’alta durant un any, fer una comparativa en funció de la mitjana dels mesos en què s’ha estat d’alta en aquest règim.

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

L’ajuda es podrà demanar a partir de l’1 d’abril de 2020 de forma telemàtica a través de l’enllaç que properament s’activarà a la web del departament de treball

Per rebre més informació sobre l’ajut a persones autònomes:

Telèfon 93 228 57 21
Correu: [email protected]
Web:  https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/


GOVERN ESPANYOL

 • AUTÒNOMS/ES i PIMES:

Flexibilitzar l’ajornament de pagament d’impostos durant un període de sis mesos, amb la corresponent sol·licitud, amb bonificació en els tipus d’interès. Es preveu poder injectar 14.000 milions d’euros en liquiditat.

1/ Ajornament deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros. Només s’aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà els contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

Instruccions per sol·licitar l’ajornament al PDF que trobareu en aquest enllaç

Terminis de pagament:

▪ Per liquidacions notificades abans del 18/03/2020, que el termini d’ingrés voluntari venç entre el 18/03/2020 i el 30/04/2020, aquest termini s’allarga fins el 30/04/2020.
▪ Per liquidacions notificades des del 18/03/2020, el termini d’ingrés voluntari s’allarga fins el 20/05/2020, excepte que el termini atorgat per la norma general sigui major.
▪ Aquesta mesura afecta fins i tot als terminis dels ajornaments ja concedits.
AEAT: no s’interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

ATC: s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

2/ Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma

Adreçada a  treballadors per compte pròpia o autònoms l’activitat dels quals quedi suspesa o la seva facturació es vegi reduïda en un 75 per cent respecte de la facturació mitjana del semestre anterior

Durada: 1 mes o fins a final de l’estat d’alarma.

Requisits a complir:

a) Estar afiliats i en alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

b) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del previst en el RD 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada al semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent amb el pagament de les quotes de Seguretat Social

3/ Exoneració o reducció d’abonament de quotes a la Seguretat Social:

Només ERTOs de força major

Percentatge en funció de plantilla a 29/02/2020:

– Menys de 50 empleats: 100%
– Més de 50 empleats: 75%

Conceptes exonerats: aportació empresarial prevista a l’article 273.2 de la LGSS així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta. 

4/ Bonificació de quotes a la Seguretat Social i flexibilització en matèria d’ajornaments en el pagament d’impostos pel sector turístic

Bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comuns, recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors per a empreses, excloses les del sector públic, dedicades a activitats turístiques, així com comerç i hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu. La bonificació es farà durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny.

Per part de la Generalitat de Catalunya, s’ha anunciat que s’aprovarà una moratòria fins al mes de setembre del pagament de la taxa turística, actualment pendent de publicació.

L’Institut de Crèdit Oficial obre una línia de finançament específic amb un import total de 400 milions d’euros adreçades al sector turístic i activitats relacionades afectades per la situació actual. https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-

5/ Ajornar el retorn dels préstecs a les empreses que n’hagin rebut per part de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.

6/ Ampliar les bonificacions a la Seguretat Social per als contractes fixes discontinus que es facin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. 

Aquests ajuts es troben recollits a:

Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3580

Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa