Empreses i Igualtat entre dones i homes

La desigualtat entre dones i homes, si bé en els últims anys ha minvat lleugerament, encara avui dia persisteix en la gran majoria d’àmbits. Un d’aquests àmbits és el laboral, i dins l’empresa. Encara hi ha una bretxa salarial en els últims 10 anys, que és d’un 25% entre homes i do-nes. Les dones també tenen més dificultats per accedir a llocs de responsabilitat, tot i que hi ha un gran gruix de talent femení. De fet, hi ha més dones que homes amb titulacions superiors (sostre de vidre). D’altra banda, l’assetjament sexual i per raó de sexe als llocs de treball també és un fet constatat i que es dona amb relativa freqüència, i el fenomen de la doble presència (incorporació a l’àmbit laboral i res-ponsabilització de les tasques de la llar i cura de les persones) afavoreix que moltes dones es vegin obligades a fer jornades parcials, perdin poder adquisitiu i vegin frenada la seva carrera professional.

Es van adoptant mesures i aplicant polítiques d’Igualtat a escala europea, esta-tal i autonòmica, per corregir aquestes diferències. Una d’aquestes mesures és la implementació dels Plans d’Igualtat, entès com un conjunt d’objectius i accions que parteixen d’una diagnosi prèvia de cada empresa i que informa de les possibles discriminacions per raó de gènere, tant directes com indirectes.

La pregunta que moltes empreses es poden fer és si és obligatori implementar un pla d’Igualtat. Pel que fa a la legislació vigent, només ho és per a aquelles empre-ses que tenen una plantilla de més de 250 persones, quan queda recollit en el con-veni col·lectiu o bé quan l’autoritat laboral hagi acordat l’eliminació d’una sanció substituïble per la implantació d’un pla d’Igualtat. No obstant això, les empreses tenen la capacitat per produir canvis en aquest sentit i, per tant, en l’àmbit social. Més enllà de la legislació, cada empresa pot adoptar mesures d’igualtat que d’una banda no impliquen costos econòmics i que per l’altra aporten beneficis per a la mateixa empresa en termes de motivació de la plantilla, millora del clima laboral i millora del rendiment i la producció. Al llarg d’aquestes setmanes s’aprofundirà en cadascuna de les àrees en les quals hi pot haver discriminació per motius de gène-re i es faran propostes generals que tota empresa hauria de tenir en compte per contribuir a una millora de les persones, i sobretot de les dones.

Helga Masramon, Tècnica d’Igualtat i psicòloga. Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)


 

Aquest article forma part d’una sèrie de textos sobre Igualtat a l’empresa. A continuació tens l’accés a tota la sèrie:

Igualtat a l’empresa (I) – Empreses i Igualtat entre dones i homes

Igualtat a l’empresa (II) – Igualtat de gènere i accés a l’ocupació i a la promoció professional

Igualtat a l’empresa (III) – Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa