L’avanç de les xarxes social internes

McKinsey ha realitzat en els darrers 4 anys un estudi sobre l’ús que les organitzacions fan de les eines de la web 2.0. El passat mes de Desembre es van publicar els resultats de l’enquesta realitzada l’any 2010 on s’observa que estem davant un nou tipus d’organitzacions que aposten per la col·laboració utilitzant les eines de la web 2.0 amb els seus empleats i obren les seves portes a clients, partners i proveïdors.

L’anàlisi dels resultats mostra que l’ús de les xarxes socials internes per part de les empreses les fa:

1. Millorar significativament en el

2. Ser líders de mercat o bé estan guanyant quota de mercat

3. Utilitzar pràctiques on obtenen marges més alts que la resta de competidors que no les utilitzen.

Les organitzacions que any rere any incorporen en els seus processos aquestes noves dinàmiques de col·laboració a la xarxa, segueix creixent. A l’any 2010 ja ho han assolit dues terceres parts de les empreses participants i el principal motiu d’aquest increment està en els beneficis que els reporta. A la següent taula podem veure els beneficis obtinguts per l’empresa amb l’ús de les xarxes en les relacions amb els seus empleats, clients, partners i proveïdors.

Tal com ens mostren els resultats, les empreses que utilitzen les xarxes socials…

–       Amb els seus empleats milloren principalment la velocitat d’accés al coneixement (77% vs 30%), redueixen els costos de comunicació (60% vs 10%) i accedeixen més ràpidament als experts interns(53% vs. 30%).

–       Amb els seus clients milloren principalment la eficàcia de las accions de màrqueting (63%), incrementa la satisfacció del client (50% vs. 18%) i reduïm els costos d màrqueting (45% vs. 15%)

–       Amb els partners i proveïdors millorem principalment la velocitat d’ accés  al coneixement (57% vs. 20%), es redueixen els costos de comunicació (53% vs 25%) i s’incrementa la satisfacció dels partners i proveïdors  i experts externs.

El estudi va més enllà dels números que acabem de veure i el que ha fet ha estat classificar les empreses en funció de l’ús que fan (en desenvolupament, internament amb els empleats, externament o bé la col·laboració en xarxa es realitza amb tots els agents que hem vist)

Algunes característiques a destacar:

  1. Un 78,7% de les organitzacions estan en una fase de desenvolupament, un 13,2% ho estan utilitzant internament, un 4.6% ho utilitzen amb els seus clients, partners i proveïdors i un 3.5% ho utilitzen amb empleats, clients, partners i proveïdors.
  2. Els beneficis tant per a empleats, clientes como partners milloren quan més en xarxa treballa l’empresa. Així podem veure uns beneficis mitjos del 5% en las organitzacions que ho estan implementant i uns del 27% en empreses totalment en xarxa.
  3. L’impacte a l’organització és major a l’empresa en xarxa que en les organitzacions que encara estan en fase de desenvolupament. A l’empresa en xarxa un 55% de respostes van dir que incrementava la compartició de la informació i un 49% que fomentava la col·laboració entre departaments estanc respecte el 21% i 10% en empreses en desenvolupament.
  4. Un 70% dels empleats de les empreses en xarxa tenen integrat en el seu treball del dia a dia l’ús de la web 2.0 mentre que tan sols un 21% en les empreses que ho estan començant a desenvolupar.

Una darrera dada que val la pena comentar és la inversió que les organitzacions realitzaran en un futur immediat. Un 88% de les organitzacions participants diuen que el pressupost destinat al 2011 serà igual o fins i tot més gran que el del 2010.

Si fem una mirada més global i analitzem la evolució històrica de les dades recollides per McKinsey des de 2007, podem veure una clara progressió de les empreses que aposten per la col·laboració utilitzant les xarxes socials, si bé la major part es consideren en processos de desenvolupament i tan sols un 21.3% de les empreses les consideren una estratègia absolutament implantada.

Font : RocaSalvatella

A Manlleu
Fem Xarxa