• Inici
 • Notícies
 • Oberta la convocatòria d’ajuts Covid-19 de la Generalitat als autònoms

Oberta la convocatòria d’ajuts Covid-19 de la Generalitat als autònoms

El dia 3 d’abril es va publicar al DOGC la convocatòria dels ajuts als autònoms que s’han vist afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid-19. La Generalitat ofereix una línia d‘ajuts per a aquest col·lectiu en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros.

A continuació mostrem tota la informació referent a l’ajut i us adjuntem informació que pot servir d’ajut al tràmit:

En cas de voler sol.licitar l’ajut i necessiteu ajuda, podeu posar-vos en contacte a través del correu [email protected].

DocumentacióTerminis

Les sol·licituds es podran presentar des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig. Aquest ajut serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’1 mes comptat des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Requisits bàsics

Els requisits bàsics per sol·licitar l’ajut són:

 • Ser una persona física treballadora autònoma (no s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors) i estar donada d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019 i en el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
L’IMPORT DEL RESULTAT DE MARÇ DE 2020 HA DE SER INFERIOR A 950€
EL % REDUCCIÓ DEL RESULTAT DE MARÇ DE 2020  RESPECTE AL MES DE MARÇ DE 2019 HA DE SER IGUAL O SUPERIOR AL 35%
 • No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. Cal que l’espai, servei o activitat estiguin relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar-se. 
 1. En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació directa, s’han establert dues casuístiques:
  • a) Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.
  • b) Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana del resultats obtinguts des de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer 2020.
 1. En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació objectiva, l’import de l’ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l’Agència Tributària del primer trimestre de 2020.  L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Les sol·licituds s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Per poder presentar la sol·licitud electrònicament. CAL QUE ES DISPOSI D’UN CERTIFICAT DIGITAL QUALIFICAT VÀLID I VIGENT. Si no tens Certificat digital, pots consultar el mapa d’entitats de registre idCAT obertes o bé obtenir l’idCAT mòbil

Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses

La persona treballadora beneficiària ha de custodiar i aportar quan sigui requerida per l’administració de la Generalitat de Catalunya per a dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades. La documentació acreditativa dels valors dels ingressos obtinguts i de les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud següent:

 • Document Estimació directa ingressos i despeses degudament emplenat
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa