• Inici
  • Notícies
  • L’Ajuntament de Manlleu destina 120.000 euros a ajuts d’urgència social per a persones afectades per la crisi sanitària de la COVID 19

L’Ajuntament de Manlleu destina 120.000 euros a ajuts d’urgència social per a persones afectades per la crisi sanitària de la COVID 19

Els ajuts econòmics, gestionats des de l’Àrea de Promoció social i personal, salut pública i consum, s’adrecen a  persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i tenen com a objectiu pal·liar els efectes que l’emergència sanitària i l’estat d’alerta han ocasionat a l’economia familiar. Es destinen a fer front a despeses derivades de necessitats bàsiques com són el pagament de lloguers o hipoteques, de deutes de subministraments (aigua, llum, gas o altres) i/o al pagament de préstecs existents per cobrir necessitats bàsiques.

Aquests ajuts podran ser complementaris a d’altres ajuts o subvencions atorgats per altres administracions, organismes i institucions públiques o privades, però en cap cas podran superar, de forma aïllada o conjuntament, l’import de la necessitat o del deute existent objecte d’ajut.

Bases dels ajuts

Persones destinatàries
Poden sol·licitar aquests ajuts tant persones que treballaven per compte d’altre que estan afectades per un ERTO (total o parcial) com que han finalitzat el seu contracte durant aquest període (sempre que la data de finalització del contracte ja estigués fixada) i no tenen dret a la prestació per desocupació. Els ajuts també s’adrecen a persones que hagin hagut d’abandonar l’activitat laboral per motius justificats (autònoms, empresaris, artistes i altres situacions), persones a qui s’acaba la prestació d’atur durant l’estat d’alarma o que treballaven sense contracte laboral (majoritàriament dones en tasques domèstiques i/o de cura de persones) i que, per tant, no poden acreditar pèrdua de feina. També hi podran optar persones que es trobin en altres situacions diferents a aquestes sempre que estiguin degudament acreditades.

Requisits
A banda de trobar-se en alguna de les situacions abans descrites, cal que es reuneixin tots els criteris que determinen la situació de vulnerabilitat econòmica, especificats detalladament a les bases de la convocatòria. Aquests criteris fan referència a la pèrdua de feina o, en cas de ser empresari/ària, haver patit una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes (d’almenys un 40% en el cas de botiguers o venedors), tenir uns ingressos per unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud que no superin els barems establerts a la convocatòria i dificultats per fer front al pagament de l’habitatge i als subministraments bàsics.

Imports
La quantitat a percebre es calcularà en funció del nombre de membres de la unitat familiar. La unitat familiar la formen qui fa la sol·licitud, el/la seu/va cònjuge o parella de fet (no separat/da legalment) i els fills que resideixin a l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar. Els imports màxims són: 450€ (1 o 2 persones), 600 € (3 persones), 750 € (4 persones), 900 € (5 persones) i 1.000 € (6 o més persones)

Terminis
Els ajuts es poden demanar fins al 30 de novembre d’aquest any.

Sol·licitud
Podeu fer-la de forma presencial (demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana) o de forma telemàtica:

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa