• Inici
  • Notícies
  • Subvencions de la Generalitat per a micro i petites empreses industrials

Subvencions de la Generalitat per a micro i petites empreses industrials

El departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ha obert una convocatòria de subvencions per a micro i petites empreses del sector  industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la covid-19.

L’objectiu d’aquestes subvencions és que les empreses destinatàries puguin continuar la seva activitat mantenint el seu personal amb contracte indefinit.

A continuació mostrem les característiques de la subvenció i l’accés per sol·licitar-les

Per a més informació, contacteu amb el servei d’OPE Empresa:
[email protected]
93 851 50 22 / 93 782 7161

EMPRESES DESTINATÀRIES

Microempreses i petites empreses industrials i de serveis a la producció i a autònoms i autònomes amb personal assalariat fixe que la seva activitat principal pertanyi a algun dels següents sectors d’activitat (CCAE):

10 Indústries de productes alimentaris
11 Fabricació de begudes
12 Indústries del tabac
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d’altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
35 Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36 Captació, potabilització i distribució d’aigua
37 Recollida i tractament d’aigües residuals
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
 Requisits

Requisits

• Acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019
• Comprometre’s a mantenir almenys el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.
• Tenir la seu social o operativa a Catalunya
• En el cas d’empreses de serveis a la producció cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació
IMPORTS
1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020.
L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:
• 7.500 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.
• 12.000 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.
• 30.000 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.
• 60.000 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.
Només es pot demanar un únic ajut d’aquest tipus per empresa, però és compatible amb altres línies d’ajuts.

TERMINIS

Aquesta subvenció es pot demanar des 12 de juny fins a l’1 de juliol de 2020.

Accés a la sol·licitud

Cal fer la sol·licitud a través Canal Empresa de la Generalitat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa